Prawo cywilne

Głównym przedmiotem działalności naszej Kancelarii są wszelkie gałęzie prawa cywilnego. Zajmujemy się sprawami z zakresu spadków, odszkodowań, stosunków majątkowych i zobowiązaniowych, a także wszelkimi zagadnieniami związanymi z prawem rodzinnym.

Czym jest prawo cywilne?

Chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy, z prawem cywilnym mamy styczność na co dzień. Nawet tak prozaiczna czynność jak zakup chleba w sklepie podlega regułom prawa cywilnego. Ogólnie rzecz ujmując, prawo cywilne jest tą gałęzią prawa, która reguluje relacje pomiędzy osobami fizycznym i osobami prawnymi.

Główne źródło prawa cywilnego to kodeks cywilny. Inne ustawy regulujące stosunki z zakresu prawa cywilnego to m.in. kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Źródłem prawa cywilnego jest również orzecznictwo sądów powszechnych, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz zasady współżycia społecznego.

Osoba fizyczna a osoba prawna

Osobą fizyczną jest każdy z nas. Osobą fizyczną stajemy się z chwilą naszego przyjścia na świat. Nasz byt jako osoby fizycznej kończy się z chwilą naszej śmierci. Z pojęciem osoby fizycznej związane jest pojęcie zdolności prawnej – tj. zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych. Należy pamiętać, że zdolność prawna nie jest tym samym co zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych jest możliwością samodzielnego dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu trzynastego roku życia, zaś pełną – po ukończeniu osiemnastego roku życia. Zdolność do czynności prawnych traci osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

Art. 33 kodeksu cywilnego stanowi, że osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przepisy w różny sposób regulują zarówno to, kiedy powstaje osoba prawna, jak i to, kiedy osoba prawna nabywa zdolność do czynności prawnych. 

Co istotne, podmiotami prawa cywilnego mogą być również jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi. Jako przykład można wskazać spółki osobowe lub wspólnotę mieszkaniową.

Działy prawa cywilnego

  • Część ogólna – reguluje podstawowe zasady stosunków cywilnych.
  • Prawo rzeczowe – dotyczy zagadnień związanych z korzystaniem i obrotem rzeczami.
  • Prawo zobowiązań – obejmuje kwestie związane np. z zawieraniem umów.
  • Prawo spadkowe – dotyczy dziedziczenia.
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze – najogólniej rzecz ujmując odnosi się do stosunków pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi oraz między innymi członkami rodziny a także spraw opiekuńczych.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. W wypadku kontaktu mailowego proszę o podanie kontaktowego numeru telefonu oraz krótkiego opisu sprawy. Zwykle odpowiadam w przeciągu 48 godzin. Jestem do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

E-mail: adwokat.krzysztofdudek@op.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

+48 607 850 517